Rettsmegling i en domstolsprosess

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.Hvis familiemegling ikke fører frem, og man ikke lykkes i å finne en kompromissløsning på egen hånd, ender som regel spørsmål om foreldreansvar og samværsrett ved separasjon i dom eller rettsforlik etter en rettssak. Man kan imidlertid ikke få reist en slik sak uten først å fremlegge attest på at man har møtt til obligatorisk megling. Det anbefales sterkt å bruke alle sju timene man har til rådighet på meglingen, men man får attest ved oppmøte den første gangen. Så må man selv vurdere om det har noen hensikt å stille opp flere ganger.

Ved en rettssak vil utfallet foreligge enten som dom eller rettsforlik, som fra et rettslig ståsted har samme virkning som en dom. Når en part reiser sak, vil retten sende stevning til den andre parten, som da har en viss tid på seg, til å gi såkalt tilsvar, altså legge frem sin side av saken. Etter at han eller hun har gitt tilsvar vil det bli satt opp en dato for et rettsmøte av såkalt saksforberedende karakter. På dette rettsmøte må begge partene være til stede, samt selvfølgelig deres fullmektiger og dommeren.

I tillegg vil det møte opp en barnefaglig sakkyndig. Han er oppnevnt av retten og skal betales av det offentlige, ikke av partene. Den sakkyndige sin rolle er å veilede partene der det er mulig, og bidra til meglingen med utgangspunkt i sin kunnskap om barn og deres behov. Noen ganger vil den sakkyndige møte både foreldre og barn i forkant av selve rettsmøtet, for å sette seg bedre inn i saken.

Formålet med det innledende rettsmøtet er at man skal få klarhet i hva partene strides om, og få til en ny, rettslig megling. Hvis man fortsatt ikke kommer til enighet, vil det gjerne resultere i flere slike møter. Dersom man ser at det ikke vil føre frem likevel, blir det aktuelt å beramme en hovedforhandling, det vil si en rettssak i vanlig forstand. Her vil den sakkyndiges vurderinger som regel tillegges stor vekt.